Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá

Ðảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá là một điều kiện quan trọng để phát triển nghề cá bền vững; đây cũng là một khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác ...