Ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số | VTC16