Hoàn thành đại hội nông dân cấp cơ sở

Đến nay, tất cả các cơ sở hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở tạo khí thế thi đua sôi nổi, như ngày hội của toàn dân.