UBND tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ...