Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ngành chăn nuôi Việt Nam: Đang thua trên sân nhà?
Thời gian qua, do thua lỗ số nông hộ chăn nuôi giảm mạnh. Ngược lại nhiều doanh nghiệp nước ngoài (FDI) lại đang mở rộng chăn nuôi tại Việt Nam, có ...