Logo
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sản phẩm OCOP quốc gia (Bài 1)
Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - OCOP giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 490-QĐ/TTg ngày 7/5/2018 nhằm góp ...