A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 thủ tục hành chính

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) toàn thành phố Hà Nội là 1.910 TTHC. Thực hiện phương án ủy quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, Thành phố tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 TTHC (đạt 37%).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 4610/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện việc ủy quyền, nhận ủy quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Về thời hạn ủy quyền, Thành phố thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ TTHC theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC; Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 30/11/2022; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính xong trước ngày 20/12/2022.

Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố các vấn đề phát sinh để xem xét, điều chỉnh các văn bản có liên quan.

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết TTHC theo các quy định.

Sở Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

Các sở và cơ quan tương đương sở tổ chức rà soát, triển khai các nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung phương án ủy quyền TTHC của UBND Thành phố. Tham mưu, trình UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định ủy quyền; ban hành hoặc chỉ đạo ban hành quyết định ủy quyền theo phương án ủy quyền.

Các đơn vị tiến hành rà soát bảo đảm các điều kiện tiếp nhận ủy quyền của các đơn vị được ủy quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. Tham mưu UBND Thành phố công bố danh mục TTHC, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC; xây dựng quy trình điện tử phục vụ phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được ủy quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện phương án ủy quyền theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc ủy quyền giải quyết TTHC…

Hiện nay, tổng số TTHC toàn thành phố Hà Nội là 1.910 TTHC. Theo Đề án được duyệt, Thành phố tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 TTHC (đạt 37%). Trong đó, về ủy quyền, 162 TTHC từ UBND Thành phố về Sở; 5 TTHC từ UBND Thành phố về UBND cấp huyện; 3 TTHC từ Chủ tịch UBND Thành phố về Sở; 17 TTHC từ Chủ tịch UBND Thành phố về Chủ tịch UBND huyện;

222 TTHC từ Sở về Trưởng phòng; 82 TTHC từ Sở về UBND cấp huyện; 1 TTHC từ Sở về UBND cấp xã; 30 TTHC từ Phòng thuộc Sở về Phòng thuộc UBND cấp huyện; 71 TTHC từ UBND cấp huyện về Trưởng phòng cấp huyện; 18 TTHC từ UBND cấp huyện về cấp xã; 4 TTHC từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất; 2 TTHC từ phòng thuộc UBND cấp huyện về Thủ trưởng cơ sở giáo dục.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết