Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2022, Bộ Nội vụ trình Chính phủ lộ trình cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 279/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai các nội dung về cải cách chính sách tiền lương năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách tại Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Dự kiến tháng 7/2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản liên quan).

Năm 2022, Bộ Nội vụ trình Chính phủ lộ trình cải cách tiền lương
Công chức Bộ phận một cửa quận Ba Đình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Đồng thời, xây dựng 12 thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới, gồm: Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và phân loại đơn vị sự nghiệp; các thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp lưu động, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm… với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể (thay thế Quyết định số 128-NQ/TW ngày 14/12/2004 và các văn bản liên quan) và xây dựng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về chế độ tiền lương mới này đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp các bộ, ngành xây dựng những thông tư hướng dẫn liên quan. Trong đó, sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xác định và hướng dẫn nguồn thực hiện cải cách tiền lương; xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo chế độ tiền lương mới…

Theo Kế hoạch, tháng 3/2022, Vụ Tiền lương sẽ trình Lãnh đạo Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và dự thảo 12 Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Tháng 6/2022, trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công) về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nguồn kinh phi ngân sách Nhà nước cho cải cách chính sách tiền lương (sau năm 2022) các công việc phải chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiến lương…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết