A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số quy định về nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh vừa mới thông qua cơ chế về quản lý, điều hành ngân sách năm 2022, trong đó có nhiều nội dung quan trọng.

Về quản lý thu ngân sách Nhà nước:

Sau khi giao dự toán thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Cục Hải quan Nghệ An chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tổ chức triển khai nhiệm vụ thu ngân sách và chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế và các chế độ, chính sách thu khác có liên quan.

Việc quản lý thu, sử dụng phí và lệ phí thực hiện theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không hạch toán các khoản thu phí, lệ phí đã chuyển sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí và Lệ phí năm 2015 vào ngân sách Nhà nước.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

Về tiền sử dụng đất: Phần nộp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, được điều tiết và phân chia cho các cấp ngân sách theo quy định. Ngân sách các cấp sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng để chi cho các nhiệm vụ sau: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Địa chính (đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng giá đất); quy hoạch; thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới; đối ứng các dự án; bổ sung nguồn vốn đầu tư công tập trung; trả nợ gốc và lãi, các khoản phí vay, trả nợ mua xi măng làm đường giao thông nông thôn và các nội dung có tính chất đầu tư khác.

Về thu tiền sử dụng đất năm 2022 được điều tiết như sau:

- Các khu đất thuộc thành phố Vinh, TX. Cửa Lò, TX. Hoàng Mai, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương được tỉnh quy hoạch đấu giá, giao đất để tạo nguồn vốn đầu tư những công trình, dự án của tỉnh (tiền sử dụng đất dọc hai bên trục đường các dự án: Đại lộ Vinh - Cửa Lò, Đường N5 từ Khu Kinh tế Đông Nam đến xã Hòa Sơn (Đô Lương); tiền sử dụng đất dự án các khu đô thị, khu tái định cư trong Khu Kinh tế Đông Nam); các khu đất để xây dựng khu đô thị thực hiện các dự án đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT); các khu đất được tỉnh dành riêng để thực hiện các dự án trọng điểm theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh điều tiết 100% ngân sách tỉnh.

Phối cảnh khu đô thị Hoàng Sơn - Diễn Châu. Ảnh tư liệu

- Các dự án bất động sản (bao gồm 4 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Vinh: Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam; Khu đô thị phía Tây Nam tại phường Vinh Tân và xã Hưng Chính; Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa và mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa); các khu đất đấu giá của các tài sản công (không tính tài sản trên đất): Cục Thuế tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước điều tiết 100% về ngân sách tỉnh.

- Đất đấu giá do UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện; đất xen dắm; đất khác (không bao gồm đất quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 4 Điều này) điều tiết theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh (hạch toán vào mục 1400, tiểu mục tương ứng);

- Tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các khu đất được ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ghi chi kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi là tiền đầu tư hạ tầng) được hạch toán như sau:

Đối với cấp tỉnh: Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Nghệ An lập kế hoạch về cho thuê mặt đất, mặt nước, tiền sử dụng đất các khu đô thị, các dự án kinh doanh bất động sản, dự án phát triển nhà ở và các dự án tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh, bao gồm tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền đầu tư hạ tầng trình UBND tỉnh; Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khi hạch toán ghi thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước.

Đối với cấp huyện, cấp xã: Dự toán thu tiền sử dụng đất giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã, chưa bao gồm phần tiền sử dụng đất để chi đầu tư hạ tầng. UBND cấp huyện và cấp xã lập dự toán thu tiền sử dụng đất và chi đầu tư phát triển trình HĐND cùng cấp theo quy định ngoài số thu tiền sử dụng đất được UBND tỉnh giao;

Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp phát sinh việc nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa bố trí nhiệm vụ chi bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng, UBND các cấp căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 52, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, trình Thường trực HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất để làm cơ sở hạch toán thu - chi ngân sách Nhà nước.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ thu, đặc biệt là cơ quan Thuế, Hải quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tổ chức quản lý, tập trung nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu đảm bảo tất cả các nguồn thu ngân sách phải được tập trung đầy đủ, kịp thời vào quỹ ngân sách Nhà nước theo quy định. Các khoản thu đã phân cấp cho ngân sách cấp nào thì phần tăng thu ngân sách cấp đó được hưởng theo tỷ lệ điều tiết và được sử dụng theo quy định hiện hành.

Đối với khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết