Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng người nuôi đối mặt thua lỗ | vtc16