T4 ,12/09/2018 - 2:45 chiều | admin

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung vận động hội viên, nông dân phát triển các sản phẩm nông nghiệp là  hàng hoá có giá trị gia tăng cao, xây dựng các chuỗi giá trị liên kết sản phẩm để phát huy tốt lợi thế từng vùng. Đó là những định hướng quan trọng được đặt ra tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX đã diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/9/2018 vừa qua.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Báo cáo Đại hội này nêu rõ, Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Khẩu hiệu Đại hội là “Dân chủ – đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển”.

Đại hội đã cơ bản đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008 – 2013, ghi nhận những thành tích hoạt động Hội vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hội nông dân Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm tái đắc cử trong nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo, nông dân Hà Tĩnh chiếm khoảng 81,83% dân số và trên 54,39% lao động nông thôn, đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, xã hội địa phương, cùng tạo nên những thành tựu to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bình quân hàng năm, Hà Tĩnh có trên 80.000 hộ đạt gia đình SXKD giỏi, trong đó 54,479 hộ có mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên (chiếm 36,61 % số hộ SXKD giỏi); tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,73% so với đầu nhiệm kỳ, hộ giàu, hộ khá tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/ năm. Đến nay toàn tỉnh có 115/229 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 50,21%).

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội nông dân khóa mới gồm 29 thành viên. Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bảo Trung

Bài viết cùng chuyên mục